Sekite mus

Skaudi netektis Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – mirė prelatas Edmundas Putrimas

2022-11-15 263 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė giliai liūdi netekusi prelato Edmundo Putrimo, ilgamečio nuoširdaus savo kolegos, bendraminčio, dvasinio ramsčio, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai.

Prelatas Edmundas Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte, Kanadoje. 1980-aisiais įstojo į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, o 1985 m. popiežiaus Jono Pauliaus II Romoje buvo įšventintas kunigu. 2003 m. paskirtas prelatu.

Nuo 1995 m. dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės valdybos darbe, buvo aktyvus Kanados lietuvių bendruomenės narys. Nuo 1997 m. dalyvavo įvairių kadencijų PLB valdybų darbe, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas. Vėliau, nuo 2003 m., įsitraukė ir į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos darbą.

Edmundas Putrimas priklausė Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybai, taip pat buvo vienas iš steigėjų Labdaros ir paramos dvasinės pagalbos jaunimui centro Klaipėdoje, aktyviai bendradarbiavo su tarptautine organizacija „Santa Marta Grupe“, kuri kovoja prieš pasaulinio masto prekybą žmonėmis.

Dvasininkas daug metų sėkmingai dirbo su išeivijos jaunimu, organizavo stovyklas. 1988–1991 m. buvo tikybos mokytojas Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, lietuvių kilmės jaunuolius, atvykusius į gimnaziją iš Pietų Amerikos mokė lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos. Jis tapo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo, kuris organizuojamas jau daugiau kaip 20 metų, iniciatoriumi ir pradininku. Nuolat skyrė ypatingą dėmesį jaunosios kartos dvasiniam ugdymui, tautiškumui, siekė, kad lietuvių bendruomenėse išaugtų jaunimas, perimantis mūsų tautos vertybes, gebėsiantis tęsti bendruomeninę veiklą.

Šviesaus atminimo prelatas dalijosi savo žiniomis ir išminimi, visada rasdavo tinkamus sprendimus nelengviems klausimams spręsti. Edmundas Putrimas  dirbo visa širdimi atsidavęs veiklai lietuvių bendruomenėje, tai liudija ir jo žodžiai „..nuoširdžiai džiaugiuosi galėdamas visus šiuos metus remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idealus.“  Edmundo Putrimo mirtis – didžiulė ir skaudi netektis Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems.