Sekite mus

Ekonominio bendradarbiavimo komisija

KĘSTUTIS EIDUKONIS - Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:
Lietuvos garbės konsulas JAV, visuomeninis Baltųjų rūmų patarėjas, gydytojas dr. Jonas Prunskis, Lietuvos garbės konsulė JAV, tarptautinio verslo konsultantė Ingrida Bublys, buvęs vienos didžiausių pasaulyje logistikos kompanijų „DB Schenker“ viceprezidentas Romas Simanauskas, finansų analitikė (aktuarė) Rasa McKean, filosofijos ir politikos mokslų magistrė, dokumentinio kino kūrėja Rima Žiūraitis, kompanijos „Zacks Investment Research“ viceprezidentė Aušra Tallat-Kelpša, Belgijoje įsikūręs rinkodaros ir projektų valdymo profesionalas Laurynas Gerikas, aktyvus Australijos lietuvių bendruomenės narys, buvęs LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narys, psichologas Henrikas Antanaitis. Prie komisijos prisijungė ir įvairių Lietuvoje veikiančių organizacijų atstovai – buvęs Lietuvos banko vadovas, buvęs ambasadorius Romualdas Visokavičius, ekonomistė dėstytoja Birutė Visokavičienė, Vilniaus „Bočių“ draugijos vadovė Vilija Tūrienė, verslininkas Gintaras Aučinikas, verslininkas Arūnas Kriaučiūnas, energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis.
Ekonominio bendradarbiavimo komisija siekia didinti Lietuvos diasporos indėlį į ekonominį Lietuvos vystymąsi ir gerbūvį.

Finansų ir lėšų telkimo komisija

EGLĖ GARRICK - Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

Komisijos nariai:
Iždininkas Dr. Edvardas Bubnys, JAV
Daiva Kazlauskas, JAV
Artūras Maslauskas, Danija
Laurynas Gerikas, Belgija
Audrius Balbata, Australija

PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pagrindinė veiklos sritis – PLB finansinė apskaita bei iždo telkimas, ataskaitų teikimas, tarptautinių operacijų koordinavimas, darbas su fondais ir finansų institucijomis bei finansinės drausmės priežiūra.

Kultūros komisija

JŪRATĖ CASPERSEN - Kultūros komisijos pirmininkė

Komisijos nariai:
Asta Kulikauskaitė, Belgija
Jolanta Malinauskaitė - Vektorienė, Lenkija

Kultūroje - tautos gyvybė. Kultūros komisija skatina išlaikyti tautinį tapatumą, puoselėjant kalbą, kultūrą, tradicijas ir istorinę atmintį, stiprinant ryšį su Lietuva. PLB Kultūros reikalų komisijos pagrindinė veiklos sritis – kultūrinių projektų inicijavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas įtraukiant Lietuvos ir diasporos organizacijas.

Plėtros ir tvarumo komisija

SIGITA ŠIMKUVIENĖ - Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė

Komisijos nariai:

Aušra Andriuškaitė (Taivanas)
Lina Baltrukonienė, Norvegija
Juan Ignacio Fourment Kalvelis (Argentina)
Benas Norvilas, Australija
Tomas Dinsmonas, Ispanija

PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pagrindinė veiklos sritis – įvairiapusė pagalba naujai besikuriančioms ar persitvarkančioms lietuvių bendruomenėms pasaulyje, tarpininkavimas siekiant geresnės integracijos PLB organizacijoje ir atstovavimas Lietuvos institucijose.

Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisija

EDMUNDAS PUTRIMAS - Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:
Rūta Rusinienė, Kanada
Jūratė Žukauskienė, JAV
Dvasininkai dirbantys užsienyje
Juan Ignacio Kalvelis, Argentina
Alberto Kazukevičius, Urugvajus
Veronika Kavaliauskaitė, Urugvajus
Lucija Butrimavičienė, Brazilija
Marcos Lipas, Brazilija

Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisija vykdo užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose, bendruomenėse, skatina jaunimą vykti į Lietuvą mokytis lietuvių kalbos ir iš arčiau susipažinti su Lietuva. Komisija taip pat siekia remti ir skatinti lietuvių bendruomenių Pietų Amerikoje veiklą per jaunimo suvažiavimus bei specialius projektus ir studijas Lietuvoje.

Sporto reikalų komisija

LAURYNAS MISEVIČIUS - Sporto reikalų komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:
Aidas Ardzijauskas, Lietuva
Saulius Balnionis, Australija
Marius Banaitis, Jungtinė Karalystė
Tomas Kaikaris, Latvija
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Argentina
Egidijus Kvederavičius, Jungtinė Karalystė
Aidis Staškevičius, Lenkija

Sporto reikalų komisijos pagrindinė veiklos sritis – burti ir vienyti visus fizinei kultūrai ir sportui neabejingus pasaulio lietuvius, padėti organizuoti ir rengti įvairias sporto žaidynes, sąskrydžius, turnyrus skatinant sveiką gyvenseną bei tautiškumą visame pasaulyje.

Švietimo komisija

ALVIJA ČERNIAUSKAITĖ - Švietimo komisijos pirmininkė

Komisijos nariai:
Arūnas Teišerskis, Airija
Silvija Černiauskaitė, Jungtinė Karalystė
Jūratė Bujanauskas, JAV
Aistė Žvaginienė, Norvegija
Irmantas Domarkas, Australija
Jolita Majauskienė, Egiptas
Donata Simonaitienė, Airija
Skaistė Anužytė-Becker, Jungtinė Karalystė

PLB Švietimo reikalų komisijos pagrindinė veiklos sritis – diasporos švietimo įstaigų koordinavimas, jų interesų atstovavimas Lietuvos institucijose bei atskirų projektų įgyvendinimas tiek Lietuvoje tiek ir pasaulyje bei lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimas bei tobulėjimo programų ruošimas.

Viešųjų ryšių komisija

LAURYNAS GERIKAS - Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:
Andrius Verseckas, Belgija

PLB Viešųjų ryšių komisijos pagrindinė veiklos sritis – PLB veiklos informacinė sklaida, strateginės komunikacijos planavimas, atstovavimas žiniasklaidos kanaluose bei pagalba užsienio lietuvių bendruomenėms viešinant savo veiklą. Komisija vykdo PLB priklausančių informacinių platformų priežiūrą.

Visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisija

ROLANDAS ŽALNIERIUS - Pirmininkės pavaduotojas, Visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:
Jolanta Nagle, Latvija
Henrikas Daukantas, Latvija
Veronika Audronė Paulauskas, Švedija
Vesta Valuckaitė, JAV
Povilas Rutkauskas, Norvegija

PLB Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pagrindinė veiklos sritis – įvairių projektų bei renginių organizavimas, įtraukiant užsienio kraštų lietuvių bendruomenes bei Lietuvos organizacijas. Komisija ruošia ir teikia projektus įvairiems Lietuvos ir diasporos fondams.

Konfliktų sprendimo komitetas

MINDAUGAS JACINEVIČIUS - Pirmininkas

Aiškina PLB Konstituciją ir PLJS Statutą. Pasisako dėl PLB Valdybos ir PLJS Valdybos ir kitų PLB bei PLJS institucijų sprendimų bei veiksmų teisėtumo. Pasisako principiniais lietuvių garbės reikalus liečiančiais klausimais. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas veikia pagal PLB Seimo patvirtintą statutą. Sprendžia Kraštų Lietuvių Bendruomenių konfliktus, kurie nėra išsprendžiami pačių Kraštų Bendruomenių. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas renkamas trejiems metams. Jo narių ir kandidatų skaičių nustato PLB Seimas.

Kontrolės komisija

BIRUTĖ KAIRIENĖ - Pirmininkė

Tikrina PLB Valdybos, PLJS Valdybos ir kitų PLB bei PLJS institucijų finansinę atskaitomybę. Surašo atskaitomybės tikrinimo aktus ir juos pateikia atitinkamoms institucijoms - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimui arba Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Atstovų Suvažiavimui tvirtinti. Komisijos kadencija baigiasi kartu su PLB Valdybos kadencija.