Sekite mus

Paskutinė Prel. Edmundo Putrimo žinia šioje žemėje: Kalėdinis laiškas pasaulio lietuvių bendruomenėms

2022-12-24 850 Views

Mieli pasaulio lietuviai,

Prelato Edmundo Putrimo iškeliavimas amžinybėn pribloškė daugelį mūsų. Daugeliui jis buvo bičiulis, įsiklausantis mokytojas, palydėtojas.

Gerai žinome, kaip prelatas uoliai planavo savo laiką. Jis buvo parašęs jau ir Kalėdinį laišką pasaulio lietuvių bendruomenėms. Tegul šis laiškas keliauja kaip paskutinė prelato Putrimo žinia šioje žemėje.

Šventos Kalėdos byloja apie viltį, kad Dievas niekada nepalieka mūsų vienų. Noriu patikinti, kad darbas, kurį taip sąžiningai atliko prel. Putrimas – rūpinimasis pasaulio lietuvių sielovada – bus tęsiamas.

Arkiv. Gintaras Grušas

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

 

Prel. Edmundo Putrimo sveikinimas

šv. Kalėdos 2022 m.

 

 „Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną, ir pargrįžo į Izraelio žemę. <…> Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“ (Mt 2, 2123)

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Šiose Evangelijos eilutėse pasakojama, kaip Šventoji šeima, kadaise turėjusi nuo persekiojimo bėgti į Egiptą, pagaliau sugrįžta namo. Čia kalbama apie fizinį grįžimą, tačiau kad ir kur pasaulyje gyventume, visuomet galime sugrįžti prie savo šaknų, branginti ir puoselėti savąją tapatybę bei kultūrinį paveldą.

Viešėdamas Lietuvoje popiežius Pranciškus kvietė atsigręžti į savo Tėvynės ir šeimos istoriją, domėtis tėvų ir senelių pasakojimais, pasisemti iš jų išminties. Kalėdų laikas labai tinkamas susirinkus prie bendro stalo kalbėtis apie Lietuvą, apie tikėjimą, prisiminti protėvių tradicijas. Ypatingai norisi perduoti pastiprinimo žodį jauniems žmonėms, jaunoms šeimoms, kad gyvenant svetur pakaktų jėgų išlaikyti savo tautinę tapatybę.

Taip pat norisi padėkoti visiems lietuviškų bendruomenių, parapijų, misijų nariams, lituanistinių mokyklų darbuotojams ir pedagogams, kurie pasiaukojančiu darbu augina ir puoselėja lietuvybės daigus, išlaiko gyvą lietuvių kalbą. Ačiū parapijų kunigams, kapelionams ir visiems, kurie perduoda bažnytines tiesas, evangelizuoja jaunąją kartą. Tai svarbiausi lietuvybės ramsčiai išeivijoje, kuriantys lietuviškumo salas, kuriose galime jaustis kaip namuose.

Kalėdų laike vieni kitiems palinkėkime ramybės ir taikos. Prie Kalėdų stalo susėskime vienybės, susitaikymo ir vilties dvasioje, maldoje prisimindami ir mūsų brolius bei seseris Ukrainoje.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams