Sekite mus

Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII Seime išrinkta nauja valdyba ir pirmininkė

2022-07-25 798 Views

Liepos 20 d. PLB XVII Seimo nariai, vedami simbolinio šių metų šūkio “Quo Vadis PLB”, trečiai kadencijai pirmininkę išrinko Dalią Henkę. Naujoje valdyboje iš viso dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų kontinentų.

„Lenkiuosi ir dėkoju už Seimo pasitikėjimą. Norėčiau mums visiems, Lietuvos ir pasaulio lietuviams, palinkėti vienybės ir dar labiau telktis, nes reikia nugalėti agresorių. Norėčiau visus kandidatus pakviesti dirbti į komisijas bendram darbui. PLB valdyba ir toliau skirs ypatingą dėmesį ryšio su Lietuvos Respublikos institucijomis stiprinimui. Mūsų visų misija yra dirbti Vardan Tos Lietuvos.“, – sako išrinktoji PLB pirmininkė.

PLB pirmininkės pavaduotoju vienbalsiai išrinktas sporto komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Likusią valdybą sudarys Aurelija Orlova (PLB viešieji ryšiai), Irma Petraitytė-Lukšienė (visuomeninių ir specialių projektų reikalai), Ernesta Kazlauskaite-Tsakona (finansų ir lėšų telkimo sritis), Alvija Černiauskaitė (švietimo sritis), Jūratė Caspersen (kultūros sritis), Aušra Andriuškaitė (PLB plėtros ir tvarumo sritis), Laurynas Gerikas (ekonominio bendradarbiavimo sritis), Rimvydas Rubavičius (PLJS valdybos pirmininkas).

Seimo metu pateiktos 29 rezoliucijos, iš kurių 22 buvo priimtos. Tai buvo produktyviausias Seimas, koks yra buvęs.

Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose liepos 17–21 dienomis posėdžiavo lietuvių bendruomenių atstovai iš 37 pasaulio šalių. Jie diskutavo ir sprendė aktualius PLB organizacinius ir raidos klausimus, daug svarbių Lietuvos diasporai klausimų – pilietybės išsaugojimas, lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinis švietimas, tautinės tapatybės puoselėjimas, kitos diasporos politikos aktualijos.

Seime vykusioje spaudos konferencijoje liepos 21 d. pristatytos pagrindinės PLB veiklos kryptys ir tikslai 2022–2025 metams.

„Ačiū už bendrystę! Suskridome į Lietuvą, nes mums rūpi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos ateitis ir ateinančių metų kryptys. Konstruktyviai aptarėme pilietinio susitelkimo, pilietybės ir tapatybės išsaugojimo, lituanistinio švietimo klausimus. Ypatingas dėmesys skirtas kraštų bendruomenių, LR institucijų ir skirtingų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimui. Priimtos svarbios rezoliucijos

Konstruktyvūs siūlymai, ekspertinė internacionalinė patirtis ir bendrystė tai didžiulė Lietuvos jėga – pasaulyje, praplečiant Lietuvos sienas už geografinių ribų. Dėkoju kolegoms už įdirbį buvusioje valdyboje. Bus be galo malonu dirbti kartu su PLB valdyboje su tikrais profesionalais.

Vienykimės Vardan tos!“, – dėkoja išrinktoji PLB pirmininkė Dalia Henke.

PLB XVII Seimo akimirkos. Nuotraukų autorius Sigitas Čiapas.

Posėdžių transliacijos:
18-os dienos:

19-os dienos:

PLB Seimas, aukščiausias PLB valdymo organas, yra šaukiamas kas treji metai. Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje. PLB Seimas sprendžia visus PLB klausimus, renka PLB valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti organizacija, kurios misija – ugdyti ir išlaikyti užsienyje gyvenančiųjų lietuvybės dvasią.