Sekite mus

Lietuvių bendruomenė JAV aptaria veiklos rezultatus ir žvelgia į ateitį

2020-04-17 756 Views JAV

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė šiuo metu jungia 47 kraštuose veikiančias lietuvių bendruomenes. Jau daugiau kaip 60 metų (įkurta 1951 metais) JAV veikia viena aktyviausių lietuvių bendruomenių, turinčių efektyviai organizuotą struktūrą, išlaikiusi gilias tradicijas, skatinanti bendruomenės narius saugoti tautines vertybes, puoselėti lietuvybę. Bendruomenės organizacinį branduolį sudaro 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone veikiančios 52 apylinkės. Vyriausiasis JAV Lietuvių Bendruomenės organas yra Taryba, sudaryta iš 60 narių – 10 apygardų pirmininkų ir rinkimuose išrinktų narių, kurie nustato bendruomenės veiklos kryptis ir būdus. Tarybos nutarimus įgyvendina Bendruomenės Valdyba.

JAV LB XXII Tarybos Prezidiumas (iš kairės): Nerija Orentienė (pirmininkė), Artūras Žilys, Ingrida Misevičienė, Rima Girniuvienė

2019 m. spalio 11–13 dienomis Čikagoje vyko reikšmingas įvykis JAV Lietuvių Bendruomenėje – XXII Tarybos II sesija, sutraukusi ne tik atstovus iš visos šalies, bet ir sukvietusi gausų būrį garbių svečių, tarp kurių – LR Seimo nariai: Antanas Vinkus (LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas), Stasys Tumėnas (Komisijos pirmininko pavaduotojas),  Žygimantas Pavilionis (Komisijos narys), Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, l. e. LR generalinio konsulato Niujorke vadovės pareigas Gitana Skripkaitė,  LR garbės konsulė Pensilvanijos valstijoje Krista Bard, LR garbės konsulas Aspene (Kolorado valstija) Jonas Prunskis, Kanados Lietuvių Bendruomenės valdybos vicepirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkė Audronė Karalius, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Tauras Bublys ir daug kitų svečių.

Sesijos metu Valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius pristatė metinę veiklos ataskaitą, susitiko su apylinkių ir apygardų pirmininkais bei atstovais aptarti ateities veiklos planų. Sesijoje buvo priimti JAV Lietuvių Bendruomenės įstatų pakeitimai, bendruomenei aktualūs nutarimai visuomeniniais, kultūros, švietimo, finansų, organizaciniais ir kitais klausimais. Vienas aktualių klausimų, kuriuo buvo diskutuojama – Lietuvos pilietybės išsaugojimas. Tarybos nariai, atsižvelgdami į šio klausimo svarbą, įpareigojo JAV LB atstovus LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijoje kelti klausimą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir prašyti LR Seimo nagrinėti piliečių, norinčių išlaikyti pilietybę, atrankos būdus, apsiribojant tais, kurie gali įrodyti lietuviškos tapatybės išlaikymą savo šeimose ir geranorišką veiklą Lietuvos labui. Tokia atranka žymiai apribotų žmonių, atitinkančių pilietybės išsaugojimo sąlygas, skaičių ir patenkintų LR Konstitucijos „atskirų atvejų“ reikalavimą bei Pilietybės įstatymo „išimties tvarkos“ reikalavimą.

Šių metų vasarą LR Seimas priėmė Rinkimų įstatymo pataisas, sudariusias galimybę įsteigti specialią vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje galės balsuoti užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai. Spalio 8 d. Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymo nuostatomis ir atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose per paskutinius 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimus balsavo 52 812 rinkėjų, o per 2019 m. gegužės 26 d. rinkimus į Europos Parlamentą – 40 783 rinkėjai, tai yra daugiau negu 0,9 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus (daugiau negu 30 794 rinkėjai), bendru sutarimu priėmė sprendimą 2020 metų Seimo rinkimams sudaryti Pasaulio lietuvių vienmandatę apygardą.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius įteikė JAV Lietuvių Bendruomenės vėliavą LR Seimo nariams.

Sesijos metu Tarybos nariai pabrėžė, kad būtina raginti JAV gyvenančius lietuvius, turinčius LR pilietybę, aktyviai dalyvauti 2020 metais vyksiančiuose LR Seimo rinkimuose. Sesijoje buvo akcentuojama, kad lietuviai aktyviai dalyvauja ne tik lietuvių bendruomenės veikloje, tačiau ir  JAV visuomeniniame gyvenime. Valdyba buvo paraginta inicijuoti pilietinę akciją, raginančią JAV LB narius, kurie turi JAV pilietybę, dalyvauti ir aktyviai balsuoti kituose JAV Prezidento, Kongreso ir valstijų valdžios rinkimuose, būti veiklesniems Amerikos politiniame gyvenime,  kad Lietuva ir lietuviai taptų matomesni.

Sesijoje buvo apgailestauta, kad nors JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir yra labai patriotiška, tačiau atitolusi nuo JAV LB visuomeninės veiklos, todėl, siekiant parengti ir įtraukti jaunimą į lietuvių bendruomenės veiklą, išlaikyti bendruomenės veiklos tęstinumą, Valdyba buvo įpareigota kartu su JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga rengti seminarus, paskaitas, diskusijas. Taip pat buvo iškelta idėja 2020 metais organizuoti jaunimo atstovų sąskrydį, jo metu diskutuoti apie jaunimo poreikius, tapatybės išlaikymą. Taip pat sukurti jaunimo mentorystės programą, per socialinius tinklus skatinti jaunimo profesionalią ir visuomeninę veiklą.

Bendruomenė buvo paskatinta bendradarbiauti su kitomis Baltijos šalių organizacijomis, kurios rūpinasi Baltijos šalių laisve, įvaizdžiu ir gerove, kaip antai JBANC (Joint Baltic American National Committee), Baltic Call to Action, CEEC (Central and Eastern European Coalition), BAFL (Baltic American Freedom League) ir kt.

Atsižvelgiant į Lietuvos Prezidento raginimą siekti Europos Sąjungos lygiu apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taip pat užtikrinti, kad nebūtų perkama jose pagaminta energija, JAV LB įpareigojo Valdybą raginti JAV lietuvius kreiptis į JAV kongresą bei dabartinę JAV administraciją dėl paramos šiai Lietuvos pozicijai.

Tarybos nariai svarstė LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narių Kęstučio Eidukonio ir Rimvydo Baltaduonio pavaduotojų pakeitimo klausimą: Vytas Maciūnas buvo paskirtas Kęstučio Eidukonio pavaduotoju Komisijoje, o Jonas Prunskis – Rimvydo Baltaduonio. Komisiją sudaro 10 LR Seimo narių pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą ir 10 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos išrinktų atstovų iš užsienio lietuvių bendruomenių deleguotų kandidatų. Iš JAV Lietuvių Bendruomenės į Komisiją įeina 3 atstovai.

Didelis dėmesys Tarybos sesijoje buvo skiriamas švietimui ir kultūrai. Buvo pasiūlyta įsteigti komitetą, kuris kuruotų „Teatro kultūrines dirbtuves“ – skatinti vietinių teatro grupių kūrimąsi ir didinti jau veikiančių ansamblių profesionalumą, stengtis aktyvias grupes įtraukti į JAV LB veiklą, plėsti veiklos sritis, skatinti rengti kultūrines programas, pasirodymus kuo platesnei  publikai. Buvo atkreiptas dėmesys, kad ne visos JAV lituanistinės mokyklos ir bendruomenės gali patenkinti suaugusiųjų poreikį mokytis lietuvių kalbos, todėl JAV Švietimo Tarybai pasiūlyta ieškoti galimybių kurti nuotolinio lietuvių kalbos mokymo programą suaugusiesiems. Akcentuota, kad būtina informuoti lituanistinių mokyklų mokytojus apie mokymus ir skleisti kitą aktualią informaciją.

Bendruomenės Organizacinių reikalų komisija pristatė Strateginio veiklos plano kūrimo gaires: iki 2019 m gruodžio 31 d. pateikti Organizacinių reikalų komisijai patvirtinti Strateginio planavimo darbo grupės sudėtį; iki 2020 m rugpjūčio 15 d. parengti strateginį planą, kuris bus svarstomas Tarybos Komisijose, bendruomenės apygardose, apylinkėse, ir iki 2020 m. rugsėjo 30 d. jos pateiks savo komentarus ir pasiūlymus. Strateginis planas bus tvirtinamas JAV LB XXII Tarybos trečios sesijos metu.

Taip pat buvo nutarta išversti į anglų kalbą leidinius „Kas yra JAV LB“, „Ką veikia JAV LB Taryba“ ir „JAV LB Krašto Valdybos pareigybės“ ir kartu su vadovėliais lietuvių kalba platinti apylinkėse bei diplomatinėse atstovybėse. Skirti didelį dėmesį JAV Lietuvių Bendruomenės įvaizdžio formavimui, įsteigti nuolatinį Lėšų telkimo komitetą, kuris rinktų lėšas bendruomenės veiklai. Patikrinti, ar visų apygardų 2018 m. valdybų rinkimai yra įvykę įstatuose nustatytais terminais, ir apie tai informuoti Tarybos Prezidiumą. Laiku neįvykus rinkiminiam Apygardos suvažiavimui, Valdyba įpareigota paskirti atstovą, kuris inicijuotų apygardos suvažiavimą ir apygardos valdybos rinkimus.

JAV LB Religinių reikalų komisija pasiūlė 2020 m. sausio 18–25 d. Krikščionių vienybės savaitės Čikagoje metu pravesti ekumenines pamaldas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (Marquette Park). Kviesti jaunimą aktyviai dalyvauti Krikščioniškojo jaunimo dienų reginiuose, vyksiančiose Pasaulio lietuvių centre Lemonte 2020 m. rugsėjo 19–20 dienomis, įtraukiant Maironio lituanistinę mokyklą, parapijas ir lietuviškas organizacijas. Aktyviai dalyvauti rengiant Sielovados konferenciją, kuri planuojama 2021 ar 2022 metais, koordinuojant šį renginį su Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai, PLB valdybos nariu prelatu Edmundu Putrimu.

Sesijoje taip pat buvo pateikta informacija apie 2020 liepos 3–5 dienomis Filadelfijoje vyksiančią Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę, kurią organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių tautinių šokių institutu. Šventėje laukiama apie 10,000  dalyvių, žiūrovų ir svečių iš viso pasaulio. Šventės kulminacija – liepos 5 d. įvyksiantis koncertas, kurio metu lietuviškame šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį susilies beveik 2000 šokėjų.

Tarybos sesija vyko šiltoje ir draugiškoje aplinkoje. Iš įvairių JAV miestų susirinkę Tarybos nariai turėjo progą aplankyti lietuviškas Čikagos vietas, susipažino su Pasaulio lietuvių centro veikla.

Parengta remiantis JAV Lietuvių Bendruomenės informacija

Linos Žiogaitės nuotraukos  

pasauliolietuvis.lt

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ 

Mielai pasidalysime svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.